Vedtægter - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

Vedtægter

Om klubben

§ 1: Foreningens navn er Esbjerg Journalistklub

§ 2: Foreningens formål er at samle medlemmerne til faglige og selskabelige arrangementer. Klubben kan deltage i arrangementer, som kan være med til at gøre klubben kendt udadtil. Når sådanne tiltag indebærer økonomiske risici, skal bestyrelsens mandat fastlægges af en generalforsamling.

§ 3: Som medlemmer optages journalister, pressefotografer, tegnere, layoutere og andre redaktionelle medarbejdere, som bor i Esbjerg-området og/eller er beskæftiget i en virksomhed med hovedsæde eller filial i Esbjerg kommune. Flytter et medlem ud af Esbjerg-området, kan medlemskabet opretholdes, når øvrige betingelser er opfyldt.

§ 4: Generalforsamlingen fastsætter kontingentet. - Pensionister og efterlønsmodtagere betaler 1/4 kontingent.- Praktikanter kan kontingent-frit deltage i klubbens arrangementer mod at betale samme beløb, som måtte blive opkrævet hos medlemmerne. Praktikanterne har ikke stemmeret.

§ 5: Ordinær generalforsamling holdes hvert år i januar i Esbjerg kommune. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel til det enkelte medlem. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med otte dages varsel, såfremt 15 medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen derom - eller når bestyrelsen finder det påkrævet.Regnskabsåret følger kalenderåret. Klubben udsender opkrævning på kontingent umiddelbart efter generalforsamling. Beløbet skal være indbetalt senest ved udgangen af april.Herefter pålægges et gebyr på 25 procent. Er kontingent + gebyr ikke indbetalt senest 1. juli, vil medlemskabet blive betragtet som ophørt. Genindmeldelse inden for de følgende tre kalenderår kan kun ske mod betaling af skyldig kontingent + gebyr. Ikke-medlemmer kan efter bestyrelsens skøn deltage i Esbjerg Journalistklubs arrangementer, mod at betale et beløb, der svarer til klubbens udgift per person.

§ 6: Klubben ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Generalforsamlingen vælger i ulige år formand og et bestyrelsesmedlem og i lige år kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden hvert år to bestyrelses-suppleanter samt to revisorer og to revisor-suppleanter, der skiftevis er på valg hvert andet år.

§ 7: Foreningens midler anbringes i bank/sparekasse. Dog søges formue-dele, der overskrider den normale årlige driftsomsætning, placeret fordelagtigst muligt efter bestyrelsens beslutning. Omsætning af værdier kan kun ske efter generalforsamlings-beslutning. Beslutningen skal protokolføres og underskrives af hele bestyrelsen.

§ 8: Forslag til vedtægtsændring kan kun behandles på en generalforsamling, hvis forslagene udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen. Til vedtagelse kræves simpelt stemmeflertal.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 31. januar 2004.

Frede Madsen,
dirigent Birthe Gaj Nielsen, formand


Tilbage til indhold