Referat - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

Referat

Referater > 2011 > Generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen i Esbjerg Journalistklub den 5. februar 2011

Tilstede: Frede Madsen (FM), Lene Weber (LW), Anne Hedegaard Haldan (AHH), Karen Sloth (KS), Kurt Henriksen (KH), Tove Bak (TB), Mai Møller Christensen (MMC), Erik Haldan (EH), Peter Møller (PM), Peter Orry (PO), Lars Stokbro (LS), Tue Sørensen (TS), Per Guldberg (PG), Bo Bechsgaard (BB), Birthe Gaj Nielsen (BGN), Kjeld Ravn (KR) og Tonny Rask (TR).

Dirigent: PM
Referent: LW

PM kunne som det første konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og lovligt varslet. ?

Herefter afgav FM sin sidste formandsberetning for det forgangne år. Beretningen kan læses andetsteds på hjemmesiden.

Regnskabet for 2010

Til gengæld var det første gang, at LS som kasserer kunne gennemgå regnskabet. Årets resultat landede på 5029,42 kr., hvilket er en forbedring i forhold til resultatopgørelsen for 2009, der viste et minus på 4318,61 kr. LS fremhævede, at der på posten "bestyrelsesmøder" - i lighed med foregående år - er brugt nul kr. Til gengæld er det første gang, at der også står et nul ud for posten "revision". Endelig fremhævede LS, at udgifterne til sidste års vinterfest holdt sig under 10.000 kr., hvilket også er en forbedring i forhold til tidligere år.

Æresrevisor Kjeld Ravn havde rosende ord til den nye kasserer. Han påpegede dog, at fordi musiktilskuddet til sidste års vinterfest på 1500 kr. fra Ugeavisen Esbjerg ikke blev indbetalt til tiden, forringede det selvsagt resultatet for 2009, men er kommet den nye kasserer til gode i 2010-regnskabet. I forhold til den manglende revisionsudgift kunne han fortælle, at nullet skyldtes, at både klubbens formand og fondens formand glimrede med sit fravær på revisonsmødet i januar 2010, og den daværende kasserer var åbenbart så flov over den behandling, at han selv klarede regningen for et par flade i JVs kantine.

Æresrevisionen optalte i øvrigt 53 frimærker á 5,50 kr. i kassererens pengekasse. Værdien af disse - 291,50 kr. - burde have været opført som et aktiv og dermed have gjort regnskabet endnu bedre.

Medlemshvervning

Næste punkt på dagsordenen var indkomne forslag fra bestyrelsen, men der blev lagt ud med en åben diskussion om, hvordan klubben kan tiltrække flere medlemmer - og særligt flere unge medlemmer. Bestyrelsen er åben for at tilbyde et form for prøvemedlemsskab, som skal hægtes op på et godt arrangement - evt. det Hjerting-arrangement, som bestyrelsen pusler med. BGN tilkendegav, at det er positivt med et fremstød for de unge og nok særligt de mange unge journalister på JV. AHH påpegede, at det vil være fint, hvis medlemmerne får en påmindelse, når der udsendes invitationer, om at de gerne må tage kolleger og andre potentielle medlemmer med. Økonomisk set mener hun ikke, det er en god idé at lefle for meget for potentielle medlemmer. LS er ikke helt enig, da der ikke er tale om en udgift for klubben.

MMC synes, det ville være godt at gennnemføre en kampagne op til vinterfesten. Hun tror, en quiz-aften vil kunne tiltrække nogle af de unge fra JV. FM advarede imod, at arrangementerne bliver for "løse", og der var enighed omkring bordet om, at arrangementerne skal sættes i system og udvikles til seriøse arrangementer. BB spurgte til definitionen på en ung, og PO supplerede med at bemærke, at det er vigtigere, at der rent faktisk bliver ført tiltag ud i livet, så det ikke kun bliver ved snakken. Der var enighed blandt alle, om at arrangementerne skal variere og gerne være aktuelle, så de tiltaler flest mulige.

Vedtægtsændring

Bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring, som gør det muligt at optage medlemmer uden for Esbjerg Kommune, som ikke har noget naturligt tilhørsforhold til en anden journalistklub. FM forklarede, at bestyrelsen synes, klubben skal have mulighed for at tage medlemmer ind fra randområderne i nabokommunerne Fanø, Varde og Tønder. Bestyrelsen forventer, at der er tale om ganske få personer. For at markere bestyrelsens positive tanker om nabokommunerne hang FM en smuk broderet løber op med Varde-motiver! AHH foreslog, at det understreges i vedtægterne, at en vis del af medlemmerne skal være fra Esbjerg.

KR mente ligefrem, det er et bemærkelsesværdigt nødråb, og at klubben lige så godt kan ændre navn. Det afslog FM og understregede, at vedtægtsændringen udelukkende skal betragtes som et hensyn til ensomme individer og freelancere i randområderne af Esbjerg.
Forslaget blev vedtaget af alle tilstedeværende undtagen KR, der hverken var for eller imod.

Valg

Næste punkt på dagsordenen var valg til bestyrelsen. Frede Madsen modtog ikke genvalg som formand, så en ny formand skulle findes. FM kunne i den forbindelse fortælle, at bestyrelsen på de sidste bestyrelsesmøder har drøftet mulige formandsemner, og at det efter forhandlinger over to dage lykkedes at få Bo Bechsgaard til at stille op. BB mente nemlig i første omgang, at han i en alder af 47 år er for ung til at blive formand. Da der ikke fremkom andre forslag på generalforsamlingen, blev BB valgt som ny formand for Esbjerg Journalistklub, og han modtog højlydte klapsalver. BB takkede for tilliden og meddelte, at han vil gå ydmygt til opgaven.

Herefter skulle der vælges et nyt bestyrelsesmedlem, da Tove Bak var på valg og ikke modtog genvalg. Anne Hedegaard Haldan blev valgt ind i bestyrelsen og modtog ligeledes taktfaste klapsalver fra forsamlingen.

Henrik Flohr og Mai Møller blev genvalgt som suppleanter.

Karen Sloth og Tonny Rask blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Det årlige kontingent for et medlemskab af Esbjerg Journalistklub beløber sig til 325 kr. - for pensionister 160 kr. Der var enighed på generalforsamlingen om at lade kontingentsatserne være uændrede.

Esbjerg Journalistklubs Fond

Formand for Esbjerg Journalistklubs Fond, EH, aflagde beretning og regnskab for fonden. Da fonden ingen udgifter har haft i 2010, vokser formuen støt, selv om kursværdien af værdipapirerne i regnskabsåret er faldet. Årets resultat lyder således på 2777,73 kr. modsat 2009, hvor årets resultat var på 3185,20 kr. Blandt andet pga. den elektroniske postkasse Netboks er udgifterne til administration og revision på nul kroner. Balancesummen var per 31.12 2010 på 71.044,90 kr.

De sidste 6-7 år er Esbjerg Journalistklubs Pris ikke blevet uddelt. EH fremlagde derfor et forslag om, at kriterierne for at kunne modtage prisen udvides. Han havde formuleret et forslag med ordlyden: "Prisen kan også gå til en fremragende journalistisk, redaktionel bedrift indenfor de rammer og redaktionelle arbejdsområder, man finder på lokale medier og mediearbejdspladser i Esbjerg Kommune. Kandidater indstilles. Prisen overrækkes i forbindelse med vinterfesten." Ifølge reglerne kunne forslaget ikke vedtages på generalforsamlingen.

EH vil derfor blive inviteret med til bestyrelsens næste møde, så forslaget kan blive behandlet.
KR foreslog, at lade en ikke-uddelt pris gå tilbage til klubben, som så får mulighed for at holde et ekstra godt arrangement. KH støttede KRs idé, fordi det kunne være fedt at holde et arrangement med tyngde og måske være i stand til at præsentere et "tungt" navn. MMC bemærkede, at det kan gøre klubben mere kendt at have en lokal pris - dem er der ikke så mange af. BGN foreslog, at man bløder den nuværende formulering op som et alternativ til tilføjelsen. EH synes, det er enerverende, at klubben ikke har kunnet finde en modtager de sidste mange år. Han kan ikke se, hvorfor vi ikke kan klappe hinanden på skulderen indimellem. BB går ind for at feltet udvides. AHH synes, det er vanskeligt at finde kandidater.

PO støttede forslaget om at udvide feltet af kandidater. FM foreslog, at formuleringerne i kriterierne for at kunne modtage prisen koges ned. Han påpegede, at hensigten hele tiden har været at hylde en journalist, der et gået imod strømmen. Han synes ikke, der skal lempes på kriterierne. BGN er enig. Hun har hidtil nærmest ikke turdet at komme med forslag til en kandidat. AHH vurderede, at klubben har råd til - og burde kunne markedsføre - et stort arrangement. Hun vil hellere hædre en kollega. FM supplerede ved at foreslå at et arrangement kan holdes hos f.eks. JV eller Ugeavisen Esbjerg, som så kan være mediesponsor.

Mediesponsoren skal have lov til at invitere alle medarbejdere på arbejdspladsen. MMC foreslog, at foreslag til kandidater også kan komme udefra.
Med ovenstående forslag, tanker og ideer i baghovedet er bestyrelsens udviklingsarbejde sat i gang. Bestyrelsen kan herefter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling - evt. i forbindelse med et arrangement - så de nye kriterier er operative om et år.

BB er som ny formand automatisk indtrådt i fondens bestyrelse i stedet for FM. KR blev desuden genvalgt. EH fortsætter som formand for fonden.

Hyldest til Frede

Afslutningsvis tog BB ordet for at bede forsamlingen hylde FM for sin fornemme indsats som formand for Esbjerg Journalistklub gennem seks år. Han modtog herefter stående klapsalver fra hele forsamlingen og fik samtidig det sidste ord, da han fasslog, at vi ikke skal tigge folk om at være med i Esbjerg Journalistklub. - Folk skal være her, fordi de synes, det er sjovt og berigende, proklamerede han.


Tilbage til indhold