12. januar 2011 - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

12. januar 2011

Referater > 2011 > Bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmødet i Esbjerg Journalistklub den 12. januar 2011

Til stede var en fuldtallig bestyrelse bestående af Frede Madsen, Lars Stokbro, Kurt Henriksen, Tove Bak og Lene Weber.

Første punkt på dagsordenen var den kommende generalforsamling, og det blev derfor gennemgået, hvem der er på valg og - da klubben skal have ny formand - hvilke formandsemner, vi har. Forskellige mulige afløsere blev diskuteret. Ingen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker at overtage formandsposten.

Vi blev i forbindelse med formandsdebatten enige om at justere valgperioderne, så formanden og kassereren ikke kan gå af samtidigt. Vedtægterne siger, at der i ulige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem, mens kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Da Lars Stokbro har samme valgperiode som formanden, er situationen altså, at kasserer og formand afgår samtidig, og det går ikke. Som løsning vil bestyrelse foreslå, at Lars Stokbro vælges for en et-årig periode, og at et af de nye bestyrelsesmedlemmer fra i fjor, Kurt Henriksen, Lene Weber eller Tove Bak, med generalforsamlingens godkendelse vælges for en to-årig periode, så vedkommende deler valgperiode med den nye formand.

På valg på generalforsamlingen den 5. februar er formand Frede Madsen, som ikke modtager genvalg, et bestyrelsesmedlem - Tove Bak er på valg og modtager ikke genvalg - og de to suppleanter Henrik Flohr og Mai Møller Christensen.

Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen vil bestyrelse medsende et
forslag til en vedtægtsændring, som går på at bane vejen for at optage medlemmer uden for Esbjerg Kommune. Mulige medlemmer, som ikke har noget naturligt tilhørsforhold til en anden journalistklub. Bliver forslaget godkendt, vil vi overveje at sende et brev ud til de journalister ude omkring, som ændringen vedkommer.

Slyngelstue og dessert-surprise
Næste punkt på dagsordenen var den nært forestående vinterfest, og derfor handlede dette punkt meget om detailplanlægning af festen. Opgaver vedrørende indkøb, borddækning, oprydning, aftaler med hjælpere, Slyngelstuens opbygning osv. blev fordelt blandt bestyrelsesmedlemmerne. Vi besluttede, at natmaden i år skal bestå af hotdogs, og Tove Bak meldte sig til at lave en dessert-surprise, da hun synes færdigkøbte islagkager er for tarveligt. Forret og hovedret er i Thomas Lillerøjs kyndige hænder. Lars Stokbro vil i samarbejde med Mai Møller Christensen forsøge at arrangere nogle underholdende indslag. I stil med sidste år vil vi også i år henvise alle rygerne til den frie luft udenfor. Tilmeldingsfristen til festen blev sat til ni dage før festen - altså den 27. januar.

7-Eleven-kampagne
Frede Madsen fremsatte herefter et forslag om at lave en 7-Eleven-kampagne, der har som mål at skaffe syv nye medlemmer under 35 år i 2011. Vi snakkede lidt frem og tilbage om, hvad vi kan gøre for at tiltrække flere unge. Udover at arrangementerne - såvel de faglige som ikke-faglige - skal sige de unge noget, er det også vigtigt, at vi tænker på, at mange af de unge journalister lever en travl hverdag med mange gøremål og mange tilbud om aktiviteter. På JV, som er områdets klart største arbejdsplads for potentielle medlemmer i journalistklubben, har mange af de unge desuden skæve arbejdstider, som vanskeliggør det yderligere at deltage i klubbens forskellige arrangementer.

Kasserer Lars Stokbro kunne oplyse, at kassebeholdningen er på ca. 19.500 kr., hvilket er ganske fint. Han har registreret, at 34 medlemmer har betalt kontingent. Det har givet en kontingent-indtægt på rundt regnet 10.500 kr.

Sommerfest i Hjerting
Under punktet "Eventuelt" drøftede vi fremtidige arrangementer. Tove Bak foreslog, at vi laver et tema á la Hjertings Seværdigheder, hvor vi får en guidet tur langs den nye strandpromenade og i Hjerting Kirke - evt. kombineret med en sejltur til den lille ø Langli. Tove Bak vil desuden gerne lægge hus til en sommerfest. Disse ideer er dog stadig kun forslag, som bestyrelsen vil arbejde videre med.

Tak til Frede Madsen for god forplejning under og efter mødet.

 

Tilbage til indhold