Referat - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

Referat

Referater > 2010 > Generalforsamling

Generalforsamling lørdag den 6. februar 2010

Til stede var Tove Bak (TB), Mai Møller Christensen (MMC), Henrik Flohr (HF), Holger Bundgaard (HB), Karen Sloth (KS), Erik Haldan (EH), Frede Madsen (FM), Per Guldberg Klausen (PGK), Susanne Dolleris (SD), Lene Weber Christensen (LW) og Lars Stokbro (LS).
Referent: LW
Dirigent: EH

I første omgang blev det konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og lovligt varslet.
Herefter lagde formanden ud med sin beretning om det forgangne år - denne kan ses andetsteds på hjemmesiden.

PGK gennemgik for 12. og sidste gang regnskabet, idet han ikke genopstillede til valg som kasserer.
Journalistklubbens regnskab for 2009 viser et minus på 4318,61 kr. PGK forklarede bl.a. dette med et fald i kontingentindbetalingerne, hvor der mangler 3-4000 kr. i forhold til på niveau fra de tidligere år. EH gjorde desuden opmærksom på, at Ugeavisen Esbjergs musiktilskud på 1500 kr. først kommer til at figurere på regnskabet for 2010, da betalingen blev trukket en tand for længe. Han beklagede. FM påpegede, at de senere års vinterfester har været i den dyre ende.

PGK rejste et spørgsmål, der har kørt i bestyrelsen, angående evt. bindende tilmelding til årsfesten. Sidste år oplevede bestyrelsen, at et par medlemmer meldte afbud til festen inden for de sidste to dage op til festen. Så sene afbud koster penge for journalistklubben, da mad m.m. ikke kan afbestilles. Til generalforsamlingen var der enighed om, at vi fremover godt kan indføre bindende tilmelding, hvis det markeres i indbydelsen.

EH udtrykte bekymring over afgangen af medlemmer. Tallet er på et år faldet fra ca. 60 medlemmer til nu 43. Da der er blevet gennemført flere arrangementer de senere år end tidligere, mente generalforsamlingens deltagere ikke umiddelbart, at det kan være arrangementerne, der er skyld i afgangen. Det blev nævnt, at folk har meget andet at lave, og at journalistklubben derfor ufortjent bliver straffet herfor. Journalistklubben indførte tilmed en nyskabelse i form af Faglig Café sidste år. Plads til forbedring er der til genegæld med planlægningen af arrangementerne, som sidste år ikke fungerede optimalt. Desuden har der været en tendens til, at klubben slutter året for svagt. Dette blev angivet som mulige forklaringer på frafaldet af medlemmer.
PGK kunne i forhold til ovennævnte emne oplyse, at det typisk er de medlemmer, som ikke er tilmeldt PBS-ordningen, der falder fra - typisk efter et år. De får simpelthen ikke betalt den nye regning. Et par stykker af disse personer har efterfølgende fået en invitation og meldt sig ind i klubben igen. Der var enighed om, at den nye bestyrelse må overveje at indføre opkrævelsesgebyr til giro-medlemmerne.

Afledt af ovenstående kom PGK med en bøn om at medlemmerne husker at melde adresseflytning. Til årsfesten kom 8 indbydelser retur pga. ændret adresse.

MMC bragte emnet markedsføring op til debat - Hvad skal der til, for at vi kan gøre mere opmærksom på os selv? LS har spurgt sine kolleger på JV, om de ikke vil være medlem af klubben, men ikke har lyst. Især de unges interesse er svær at "fange". Arrangementet med en pubcrawl trak 5-6 nye til, men de faldt fra igen på sigt. FM påpeger, at der måske kan være tale om et "klike-problem", som gør det svært for nye, der måske ikke kender så mange, at finde sig til rette. Til årsfesten er det f.eks. primært "den gamle garde", som møder op, og ætefællerne synes ligeledes ikke altid, festen er lige sjov. En mulighed kunne være at lave lodtrækning om pladserne til festen, så folk bliver blandet mere.
FM og PGK fortæller, at bestyrelsen har forsøgt sig med en hvervekampagne, hvor der blev omdelt en folder om klubben, men lige meget hjælper det på medlemstallet. Der er enighed blandt forsamlingen om, at der mangler mere sammenhold i klubben. En mulighed er at se på, hvordan de gebærdiger sig i journalistklubben i Kolding, som nyder stor succes. HF klager i den forbindelse over, at alle Kreds 3's arrangementer foregår i trekantsområdet. Vi vil derfor overveje at henvende os til Kreds 3 omkring dette.

Som en mulighed i anstrengelserne på at tiltrække nye medlemmer blev der foreslået at lave en form for "Ællinge-arrangement", hvor nye medlemmer får særbehandling.

Det blev også foreslået at få Jan Lindhardt fra JV til at give et foredrag. Jan er dansk mester i FIFA. Et sådan arrangement skulle gerne appellere til de unge. På den anden side var der enighed på generalforsamlingen om, at vi skal på ikke at lave en decideret skævvridning. Der var ikke umiddelbart stemning for at etablere en ungdomsafdeling.

Muligheden for at lave differentierede priser for medlemmer og ikke-medlemmer blev bragt op. Som det er nu er arrangementerne kun for medlemmer. Dette er noget, den nye bestyrelse skal arbejde videre med.

KS aflagde revisionsberetningen, som blev godkendt.Udover beretningen om førnævnte for sent indbetalte musiktilskud bemærkede KS, at frimærkekassens indhold er blevet optalt. Optællingen viste 59 ubrugte 5,50 kroners frimærker.

Herefter var der valg til bestyrelse.
PGK modtog ikke genvalg på posten som kasserer. Som ny kasserer blev LS valgt. Det medførte mødets største klapsalve, da LS meldte sig.
SD er udtrådt af bestyrelsen, og HB modtog ikke genvalg. Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt Kurt Henriksen, TB og LW.
HF blev genvalgt som suppleant, og derudover blev MMC valgt som suppleant.
Da PGK gennem årene har raget en del til sig, blev der fra FMs side gjort opmærksom på, at PGKs hidtidige opgaver kunne splittets op og fordeles på flere bestyrelsesmedlemmer.

KS blev genvalgt som revisor, og Tonny Rask blev genvalgt som revisorsuppleant.

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af kontingent for 2010. Bestyrelsen foreslog at kontingentet uændret skulle være 325 kr. pr. år. Det blev vedtaget. Praktikanter kan stadig være medlem gratis.

Herefter var det tid til EH beretning og regnskabsaflæggelse for Esbjerg Journalistklubs Fond.
Han kunne fortælle, at 2009 har været et stille år. Der var ikke indkommet et eneste forslag til Esbjerg Journalistklubs Pris. På generalforsamlingen var man da også enige om, at der sidste år ikke har været nogle oplagte kandidater. De personer, der har modtaget prisen gennem årene, er alle kendetegnet ved, at de tør tage risikoer.
EH mener, at fondens fremtid bør drøftes til et kommende bestyrelsesmøde. Han foreslog, at man venter til fondens udbytte er tilskrevet i april. På generalforsamlingen drøftede man muligheden for at etablere en kollegial pris - evt. for at være en god kollega eller for et fagligt stykke arbejde. Under alle omstændigheder vil dette kræve en vedtægtsændring.

Om årsregnskabet kunne EH berette, at fondens penge investeres med behersket risikovillighed. Noget man måske kunne overveje at ændre. Årets resultat blev på 3185,20 kr. I alt råder fonden over 68.267,17 kr.

EH blev genvalgt som formand for Esbjerg Journalistklubs Fond. Som suppleant, hvilket der ikke tidligere har været, blev MMC valgt.

Under punktet eventuelt benyttede SD muligheden til at sige tak til alle dem, hun har haft et godt samarbejde med som mangeårigt medlem af bestyrelsen. På falderebet kom hun desuden med en idé om at arrangere et sponsorarrangement, hvilket resten af generalforsamlingen syntes, var en fin idé.

FM sluttede af med at takke for en god generalforsamling med flere bidrag, som kan give bestyrelsen en pejling af, hvor den fremtidige kurs skal gå hen. Han takkede både de nye og gde amle bestyrelsesmedlemmer.

Den alvorlige del var slut - tilbage ventede en succesrig årsfest med spansk tema og højt humør.


Foto: Holger Bundgaard

Tilbage til indhold