Generalforsamling - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

Generalforsamling

Referater > 2017
Esbjerg Journalistklub
Generalforsamling lørdag 21. januar 2017
Til generalforsamlingen var 11 stemmeberettigede deltagere tilstede.
I december døde æresrevisor Kjeld Ravn; på initiativ af formand Bo Bechsgaard mindedes generalforsamlingen ham med et øjebliks stilhed.
Der har ikke været tradition for at sende bårebuketter på klubbens vegne, når medlemmer går bort, formanden fik opbakningen til at ændre praksis, så det fremover sker.
1.       Dirigent: Frede Madsen blev valgt. Referent: Anne Hedegaard blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.
2.       Formandens beretning.  Bo Bechsgaard konstaterede blandt at, at klubben har et stabilt medlemstal på omkring 55. I denne forbindelse blev det debatteret, om der skal gøre mere for at øge medlemstallet, og om der evt. skal være mere socialt prægede arrangementer, der også henvender sig til pårørende. Konklusionen var, at klubben fortsat skal være for journalister, både af hensyn til det faglige netværk og for, at de personer, vi besøger har et klart billede af, hvem de møder. Journalistklubben er for dem, der har lyst til at være med, og vi vil ikke presse folk til at blive medlemmer. Der kan dog være god mening i, at bestyrelsen på invitationer noterer, hvis der er tale om et arrangement med god plads, hvor det kan være relevant at invitere potentielle medlemmer. De er naturligvis altid velkomne, forudsat der er plads. Beretningen blev herefter modtaget med applaus.
3.       Regnskab for 2016: Kasserer Lars Stokbro fremlagde. Der var sædvanlige stikpiller fra revisionen om den velbevarede frimærkebeholdning, men det reviderede regnskab blev godkendt med klappen.
4.       Ingen indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
5.       Klubbens jubilæumsår: Erik Haldan orienterede på vegne af ad hoc jubilæumsudvalget (Erik Haldan, Frede Madsen, Peter Møller Nielsen og indtil sin bortgang Kjeld Ravn) om arbejdet med en jubilæumspublikation på 32 sider. Haldan har forhandlet sponsoreret trykning og er i dialog omkring distribution. Lars Stokbro designer skabelonsider, og Jørgen Dieckmann fra Byhistorisk bidrager til indholdet. Herudover må alle klubbens medlemmer være forberedt på, at man kan blive bedt om at skrive noget naturligvis con amore. Tillægget skal udkomme i Ugeavisens kerneområde. Erik Haldan mener, det vil kunne give et pænt overskud, som dels skal gå til et godt formål i retning af et – eksisterende - demokrati-understøttende projekt, dels til præmiering i en stilekonkurrence om ”ord” for skoleelever. Samtidig vil Byhistorisk Arkiv sørge for, at materialet i tillægget printes som udstillingsegnede plancher – og tanken er, at udstillingen skal åbne i rådhusets atriumgård ved et arrangement, der også markerer jubilæet og overrækkelse af stile-præmie og penge til det gode projekt. Bo Bechsgaard tilføjede, at det også er meningen, at der samme aften skal være en jubilæumsmiddag for klubbens medlemmer – et –”færdiglavet” arrangement, hvor det praktiske ikke  hviler på frivillige. Efter det blev orienteringen om jubilæumsudvalgets arbejde modtaget med udelt applaus.
6.       Valg: Formand Bo Bechsgaard genvalgt for to år. Bestyrelsesmedlem Anne Hedegaard genvalgt for to år. Suppleanter: Tue Sørensen og Mai Møller Christensen.
7.       Revisor: Karen Sloth genvalgt. Frede Madsen nyvalgt. Revisorsuppleant: Tonny Rask genopstillede ikke; Benny Baagø nyvalgt.
8.       Kontingent: Bestyrelsen forslog uændret 325 kr. årl. Vedtaget.
9.       Beretning og regnskab for Esbjerg Journalistklubs Fond: Formand Erik Haldan havde først modtaget materialet fra banken natten til lørdag, men havde alligevel fået lave et regnskab, der derfor ikke var revideret, men dog set af revisionen. Han konstaterede, at fonden er i en situation, hvor den kan påtage sig opgaver i forbindelse med jubilæet. Der kunne ikke uddeles nogen pris for nuværende – priskriterierne henstår stadig til en drøftelse. Beretningen blev herefter modtaget.
10.   Valg til Esbjerg Journalistklubs Fondsbestyrelse: klubbens formand er født medlem. Erik Haldan var ikke på valg i år. I stedet for Kjeld Ravn blev Birthe Gaj valgt for to år.
11.   Evt. Intet.
Referent: Anne Hedegaard
Tilbage til indhold