Generalforsamling - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

Generalforsamling

Referater > 2018
Esbjerg Journalistklub
Generalforsamling lørdag 27. januar 2018
Til generalforsamlingen var 9 stemmeberettigede deltagere tilstede.
I årets løb er to medlemmer afgået ved døden; Hans-Ove Steen Nielsen og Hans Jørn Kristensen.  På initiativ af formand Bo Bechsgaard mindedes generalforsamlingen dem med et øjebliks stilhed.
Der har ikke været tradition for at sende bårebuketter på klubbens vegne, når medlemmer går bort, formanden fik opbakningen til at ændre praksis, så det fremover sker.
1.       Dirigent: Frede Madsen blev valgt. Referent: Anne Hedegaard blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.
2.       Formandens beretning – samt orientering om EJKs 100 års jubilæum.  Bo Bechsgaard konstaterede blandt andet, at det har været et stort, travlt og hektisk år for klubben, som i 2017 fyldte 100 år. Jubilæet blev markeret med et husstandsomdelt jubilæumsskrift, Esbjergs Presse gennem 100 år, offentlig reception og besøg af pressens minister, statsminister Lars Løkke, uddeling af 175.000 kroner til ordblindetræning.dk, en vellykket jubilæumsfest med 50 deltagere, udskrivelse af en skrivekonkurrence for unge og afsluttende det offentlige arrangement Vild Med Ord med 180 deltagere og besøg af kulturminister Mette Bock. Donationer fra eksterne fonde og institutioner på 245.000 kroner, som Erik Haldan har rejst, muliggjorde de eksterne aktiviteter og støtten til ordblindetræning.
Bo Bechsgaard orienterede til sidst om bestyrelsens planer for det kommende år. I den forbindelse foreslog Karen Sloth en tur rundt på havnen – som i 2018 fylder 150 år - for at se på de mange nye aktiviteter.
Fem nye har meldt sig ind i klubben i jubilæumsåret, så medlemstallet udgør fortsat godt 50.
Der var almindelig tilfredshed på generalforsamlingen med årets arrangementer og jubilæumsmarkering.
Formandens beretning blev godkendt med applaus.
3.       Regnskab for 2017: Kasserer Lars Stokbro fremlagde sit og klubbens hidtil største regnskab i tre afdelinger: Det særskilte regnskab for jubilæumsaktiviteterne – opdelt i egne interne udgifter og et særskilt regnskab for aktiviteter finansieret af eksterne fondsmidler – samt det vanlige klub-regnskab. Kassereren har sikret sig, at klubben ikke er indberetningspligtig i forhold til skattevæsenet. Der er 11.370 ubrugte kroner tilbage af de eksterne fondsmidler, som hviler i klubbens kasse - øremærkede til formål, der falder indenfor rammen af dét, de er givet til. Klubbens egen fond har givet tilskud på 20.000 kroner til jubilæumsfejringen (reception og jubilæumsfest).
I den forbindelse konstaterede Bo Bechsgaard, at mange i byen har reageret meget positivt på arrangementet Vild Med Ord, og at man i jubilæumsudvalget og klubbens bestyrelse har drøftet, om man skulle gøre et forsøg på at gentage noget lignende i en nærmere fastsat årrække – med Tobakken som partner og med midler fra byens fonde. Som formanden udtrykte det: Vi har som journalister levet af byen i 100 år – og nu kunne vi give noget tilbage. Erik Haldan fandt det værd at undersøge. Dirigenten konkluderede, at bestyrelsen kan undersøge mulighederne, og at det ikke er noget, der kræver vedtagelse på generalforsamlingen.
Mads….noterede, at de mange fondsdonationer må være udtryk for klubbens anseelse i byen, og at det i hans erfaring ikke ville være muligt for alle at opnå noget tilsvarende.
Erik Haldan fra jubilæumsudvalget roste kasseren for at have holdt tungen lige i munden i forhold til de mange posteringer i regnskabet.
Frede Madsen oplæste i sin rolle af revisor revisionsberetningerne, og det grundigt kommenterede og reviderede regnskab blev godkendt med applaus.
4.       Ingen indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
5.       Valg: Kasserer: Lars Stokbro genvalgt med bifald.
Bestyrelsesmedlemmerne Yvonn Tittel og Kim Westphal genvalgt for to år.
Suppleanter: Mai Møller Christensen og Benny Bogø valgt.
6.       Revisor: Karen Sloth og Frede Madsen genvalgt. Revisorsuppleant: Benny Baagø genvalgt.
7.       Kontingent: Bestyrelsen forslog uændret 325 kr. årl. Pensionister og efterlønnere fortsat halvt kontingent. Vedtaget.
8.       Beretning og regnskab for Esbjerg Journalistklubs Fond: Formand Erik Haldan fremlagde. Fonden har bidraget med 20.000 kroner til jubilæumsreception og tilskud til jubilæumsfest, hvorfor likvid bankbeholdning er reduceret til 6.700 kr. Værdipapirer udgør fortsat ca. 52.000 kroner. Regnskab og beretning modtaget med applaus.
9.       Valg til Esbjerg Journalistklubs Fondsbestyrelse: klubbens formand er født medlem. Formand Erik Haldan genvalgt for to år.  I bestyrelsen sidder desuden Birthe Gaj Nielsen.
10.   Evt.: Bechsgaard oplyste, at Per Guldberg har bedt sig løst fra hvervet med varetagelse af klubbens hjemmeside. Benny Bogø er villig til at påtage sig opgaven. Per har velvilligt lovet at hjælpe med at sætte ham ind i teknikken. Udgifter dækkes naturligvis af klubben. Frede Madsen konstaterede, at klubbens medlemmer ikke har været specielt flittige til at forsyne webredaktøren med opdateringer – både på hjemmeside og Facebook var der ved generalforsamlingens afslutning år mellem opdateringerne.  
Referent: Anne Hedegaard
Tilbage til indhold