Generalforsamling - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

Generalforsamling

Referater > 2021
Generalforsamling lørdag 23. april 2022
Til generalforsamlingen var 7 stemmeberettigede deltagere tilstede.
Dirigent: Frede Madsen blev valgt. Referent: Anne Hedegaard blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.
Formandens beretning for 2021: Corona har igen sat begrænsninger på klubbens aktiviteter i årets løb, konstaterede Bo Bechsgaard.  Vinterfest og generalforsamling 2021 måtte udsættes – i stedet blev der holdt generalforsamling og komsammen 18. juni 2021. Formanden beklagede, at det kun var lykkedes at gennemføre et enkelt arrangement, mens flere nu er i støbeskeen. Dette års vinterfest – planlagt til 23. april – måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger. 18 medlemmer og ledsagere havde tilmeldt sig, men vi har tidligere sat 20 deltagere som smertegrænse af hensyn til de faste omkostninger for klubben.
Regnskab for 2021: Kasserer Benny Baagø fremlagde regnskabet, som viser et overskud på 3.761,36 kroner. Der er fortsat 11.370 ubrugte kroner tilbage af de eksterne fondsmidler, som hviler i klubbens kasse - øremærkede til formål, der falder indenfor rammen af dét, de er givet til. Endvidere optræder midlerne fra Journalistklubben Fond på en selvstændig konto og udgør 58.830 kroner efter negativ rente på 362 kroner.
Der er kommet 6 nye medlemmer til i årets løb, mens 3 har forladt klubben, som nu har 43 medlemmer. Benny Baagø bemærkede, at vi skal være opmærksomme på at invitere nye til at blive medlemmer – både af økonomiske grunde og for at bevare et dynamisk klubmiljø.
Erik Haldan har på klubbens vegne forhørt sig om bedst mulige håndtering af klubbens fond. Investeringer er for dyre for en forening, men det kan være en løsning at lave små arrangementer, der kan generere overskud på f.eks. 1000 kroner en gang hvert eller hvert andet år, som dermed kan opveje den negative rente. Forslaget blev positivt modtaget. Samtidig skal vi heller ikke være bange for at bruge pengene på større publicistiske arrangementer – i stil med vores Vild med Ord i 2017.
Frede Madsen fandt, at klubben efter coronaperioden har behov for at brande sig via sociale medier, så potentielle medlemmer får info om, hvad klubben er, og hvem, der mødes om hvad.
Frede Madsen oplæste herefter de vanligt hvasse revionsbemærkningerne til regnskabet – med videre - hvilke dog ikke rører ved, at regnskabet er upåklageligt ført.
Regnskabet herefter godkendt.
Ingen indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Valg til bestyrelsen: Kasserer Benny Baagø genvalgt med bifald for to år. Bestyrelsesmedlemmer Yvonn Tittel og Rune Weitling genvalgt med applaus for to år.
Suppleanter: Mai Møller Christensen valgt som 1. suppleant, Lene Memborg valgt som 2. suppleant. Begge for 1 år.
Revisorer: Karen Sloth og Frede Madsen genvalgt. Revisorsuppleant: Holger Bundgaard genvalgt. Alle med klapsalve.
Kontingent: Bestyrelsen forslog uændret 325 kr. årligt. Vedtaget.
Eventuelt: I forbindelse med den seneste udsættelse af vinterfesten er depositum i Boldesager Beboerhus tabt, men huset er reserveret til den kommende fest 28. januar 2023, og Erik Haldan sørger for indbetaling af nyt depositum.
Kommende arrangementer: Et planlagt besøg på nybyggeriet Esbjerg Strand er foreløbig udsat pgra forsinkelse på byggeriet (ankermand Bo). Vi har en løselig aftale med Weekendavisens UK-korrespondent Mette Rodgers sidst på sommeren (anker Anne).
Øvrige ideer fremkom:
Temamøde om de store fabrikker, der angiveligt er på vej til Esbjerg. Mulige personer kunne være David Dupont-Mouritzen (Copenhagen Infrastructur Service), en Ørsted-topfigur, havnedirektør Dennis Juul Pedersen.
Museumsleder Claus Kjeld Jensen og det kommende Flugt-museum i Oksbøl – måske med mulighed for at tage ledsagere med mod betaling.
Team Esbjerg og træner Jesper Jensen, som er kåret som verdens bedste kvindetræner. Erik Haldan og Frede Madsen tager aktion på at realisere dette.
Andet: Anne Haldan ærgrede sig over den lave tilslutning til generalforsamlingen. Frede Madsen mente, at det også var udtryk for omtalte corona-afmatning. Tove Madsen efterspurgte teasere på kommende arrangementer for at vække interessen.
Mai Møller foreslog helt uformelle arrangementer over en øl/vand en gang imellem.

Næste generalforsamling og vinterfest bliver lørdag 23. januar 2023

Referent: Anne Hedegaard

Formandens beretning EJK 2021

Beretningen for Esbjerg Journalistklubs år 2021 bliver den korteste af sin slags i min tid, som formand klubben.

Hovedoverskrifterne for det meste af året har været Corona, restriktioner, nedlukning, udsættelser, aflysninger og heldigvis et par enkelte gennemførte og vellykkede arrangementer.
Generalforsamlingen og Vinterfesten i januar 2021 blev på grund af nedlukningen udskudt og i stedet holdt som et sommerarrangement d. 18. juni hvor (14) medlemmer mødte op. På det formelle plan blev Anne Haldan og jeg genvalgt på generalforsamlingen og bagefter var der en drik og lidt at spise på vores nye mødested – Esbjerg Streetfood.

I efteråret skulle vi have haft besøg af Ekstra Bladets nye chefredaktør Henrik Qvortrup, men hver gang jeg var ved at lande en aftale med ham smuttede han mellem fingrene …… og nu er han så osse smuttet fra ledelsesposten (eller viste det sig FYRET), så hvis vi nogensinde får besøg af havkatten, bliver det i rollen som – ja, havkatten.

Til gengæld lykkedes det ENDELIGT at få et længe ønsket arrangement gennemført.
I november slog vi to fluer med et smæk:
I serien af Store Esbjergensere – blev det til TO store RIPENSERE.
17 medlemmer havde meldt sig – 15 dukkede op - til et eksklusivt besøg efter lukketid på Jakob A Riis-museet. Den (især i USA) verdensberømte fotograf og sociale reformator har fået sit eget lille museum midt i Ribe – i sit eget tidligere hjem. Museets direktør Flemming Just viste rundt og fortalte om udstillingen og den berømte ripenser, der blev præsident Roosevelt ven. Det blev bogstavelig talt et eksklusivt arrangement.
Bagefter var alle inviteret hjem hos de virkelige og levende Store Ripensere:
Vores eget ærede medlem pressefotograf Poul Anker Nielsen og hans hustru Lise Frederiksen.
Et virkelig hyggeligt socialt og fagligt arrangement.

Så burde min beretning for 2021 sådan set slutte her. For mere nåede vi ikke at gennemføre i 2021. Desværre !

Men jeg kan så fortælle

Vi måtte allerede i dette års første uge sande, at vores generalforsamling og den traditionsrige Vinterfest i januar måtte udskydes. Restriktionerne var godt nok ikke deciderede forsamlingsforbud, men anbefalinger, hvor det var op til folk selv at bruge den fornuft, som vi havde lært året før. Det betød at bestyrelsen valgte ikke at løbe risikoen ved at indbyde alle midt i en ny Coronabølge med voldsomt stigende smittetal fra Omikron.
Derfor blev der d. 9. januar meldt ud til alle, at generalforsamlingen og Vinterfesten i stedet blev berammet til i dag d. 23. april, hvor vi regnede med, at der var der klar bane og at mange ville være klar til at mødes og feste.
De sidste – at mange ville være klar til at feste – viste sig ikke, at holde stik.
Alt for få meldte sig til Vinterfesten. Derfor valgte bestyrelsen at aflyse festen i Synagogen i aften og spare udgifterne, men dog fastholde generalforsamlingen og i stedet holde den del her i et nyt mødelokale på Esbjerg Streetfood.

Imellem sidste generalforsamling i juni 2021 og til i dag d. 23. april har vi desuden holdt endnu et velbesøgt arrangement, hvor 16 medlemmer var samlet i Varmings Boghandel til et fredags-fyraftensmøde med den tidligere chefredaktør for Ekstra Bladet Poul Madsen, der kom med sin nye bog Bag Forsiden.
Tak for ordet !
Bo Bechsgaard, formand Esbjerg Journalistklub 23. april 2022.

Revisionsberetning 2021 for Esbjerg Journalistklub

Pensionister til påskefrokost udgør den hørbare kulisse på Café Danmark til den anden revision med den nye kasserer, der på ny fremstår som en afdæmpet modvægt til sin skingre forgænger og ikke føler trang til at hæve stemmen. Revisoratet glæder sig ydmygt over med kyndig vejledning at have klargjort kassereren til et større job med lokalt budgetansvar på avisen.

Sandt at skrive er der heller ikke noget at råbe højt om for hverken ham eller formanden, der atter føler sig kaldet til at deltage i mødet uden anden funktion end at lovprise skiftende madleverandører. Denne gang en take away-forretning på Jørgen Pedersens Vej, som får forbagt pizzabunde i Italien. Prøv det.

Bilagsmængden er rekordlav og består mest af håndskrevne A4-ark til at dokumentere årets få transaktioner, der mest består af minusrenter og gebyrer. Mens revisionen sukker efter større finansielle udfordringer, bevæger de to bestyrelsesmedlemmer sig ud i en åben ordveksling om, hvorvidt der i det andet coronaår overhovedet har været arrangementer ud over den forsinkede generalforsamling i juni.

Lykkeligvis når de frem til, at (over)forsigtighedsprincippet er brudt med et besøg på Jacob A. Riis-museet i Ribe. Dette ene møde med virkeligheden kastede et af årets få originale bilag af sig, idet direktøren tillod sig at tage sig betalt for sin medvirken for en flok journalister, for hvem det er naturligt at få alting gratis. Formanden lider stadig af senfølger oven på den opkrævning.

Til bestyrelsens forsvar skal siges, at den har fundet den økonomiske succesformel: Ulejlig stort set kun medlemmerne, når de skal betale kontingent, og hold fingrene fra udgiftskrævende arrangementer. Det kaster det største overskud i mands minde af sig, 3.761,36 kr., som dog er pyntet af ikke at være belastet af en vinterfest. Normalt koster det 6.000-8.000 kr., når formanden skal have forløst sin ustyrlige trang til gourmetmad og tillige udsætter selskabet for musikalske eksperimenter, der i de senere år har fået ældre, støjfølsomme medlemmer til at bryde op og i hast forlade festen før midnat.

Den skødesløse omgang med restanter var et stort tema ved den forrige revision, hvor kassereren blev bedt om at stramme op. Vedtægterne foreskriver, at kontingentet skal være indbetalt senest ved udgangen af april, og at medlemskabet må betragtes som ophørt, såfremt beløbet ikke er overført 1. juli. I 2021 indledte kassereren offensiven i december, hvilket fik tre medlemmer til at melde sig ud, og et til at betale på årets næstsidste dag. Kassemesteren meddelte 27. marts (2022) revisionen, at der nu kun var et medlem, der ikke havde betalt, og at seks nye medlemmer var kommet til i månederne omkring årsskiftet.  

Den kraftige anbefaling herfra er, at kreditpolitikken lever op til vedtægterne. Er kontingentet ikke betalt, når restanten vender hjem fra sommerferie, ophører medlemskabet og adgangen til efterårets arrangementer. Det sidste er desværre en tom trussel.

Esbjerg Journalistklubs Fond er som bekendt nedlagt, og midlerne er overført til en særskilt konto. Det anbefales at investere en del af formuen på 58.830,63 kr. i værdipapirer med moderat risiko for at modvirke den drænende effekt af inflation og negative renter.

Med disse bemærkninger godkendes regnskabet for 2021.    

Esbjerg 20. april 2022

Karen Sloth Frede Madsen
Revisor Revisor
Tilbage til indhold