Klubbens Historie - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

Klubbens Historie

Om klubben > Historie

På vej mod 100 år

To tidligere formænd for Esbjerg Journalistklub, Bent Elm-Larsen, til venstre, og J. Gantzel Lauridsen har bidraget til klubbens historie med protokoller og bilag tilbage fra 40'erne. Materialet danner grundlag for oversigten over klubbens formænd og glimt fra klubbens virksomhed.
De to tidligere formænds bidrag blev i foråret 1989 overdraget til Esbjerg Byhistorisk Arkiv, hvor det er tilgængeligt for interesserede.

Esbjerg Journalistklub har sit udspring i Ribe Amts Journalistklub, der stiftedes den 13. november 1917 på Palads Hotel i Esbjerg. Ved et møde 3. september 1923 i Esbjerg ændredes navnet til Esbjerg Journalistklub (Kilde: J. Gantzel Lauridsen 1987).

Disse datoer har dog aldrig stået printet særlig stærkt i Esbjerg-journalisternes erindring. Klubbens 50 års jubilæum blev således markeret i 1975 - med reception 31. oktober og jubelfest på Hotel Kikkenborg i Bramming 1. november.

Ifølge daværende formand, Tonny Rasks beretning havde "et par venlige medlemmer gjort os opmærksom på, at 1975 var 50-året for Esbjerg Journalistklubs oprettelse". Muligvis var et af de venlige medlemmer J. Gantzel-Lauridsen (f. 1922). Han skriver i klubbens 50 års festskrift, at "jeg var kun nået til at være tre år, da klubben blev stiftet".
Der er altså frit slag for 75 års jubilæum i 1992, 1998 eller år 2000! Uanset stiftelsestidspunktet er det småt med eksakt viden om klubbens første mange år.

Det første egentlige konkrete materiale er en forside fra Vestjyden (S) den 20. maj 1944, hvor man i humoristiske vendinger refererer den seneste generalforsamling i klubben, som "hidtil har været ledet af kompromitterede, mosbegroede redaktører". I samme referat nævnes det, at protokollen desværre er bortkommet. Vestjydens daværende journalister har tilsyneladende skrevet siden til en udflugt til Varde. Udflugten skulle omfatte en rundgang til Vardes da 27 værtshuse og middag på en fin lille restaurant.
Hvad der skulle ske bagefter, var lagt i hænderne på blandt andet journalist Axel Hansen, fordi han som tidligere Varde-bonde kendte alle smuthuller og smugkroer. Axel Hansen forfattede i øvrigt under navnet Rimus i årene 84, 85, 86 og 87 sange til klubbens fester

Der findes en meget lille protokol for klubarbejdet i 44, 45, 46 og 49. Man fattede sig mere i korthed dengang end i dag - men det skal da også tilføjes, at protokollen skulle rumme et gin/"rummu"-regnskab for en dyst mellem senere redaktør Axel Søndergaard, Skjern, og Erik B. Larsen (Prik), der senest har leveret dagens vers til B.T.

Protokollen fra 1952-57 og 1957-59 og igen 1969-74 forekommer at være intakte. Derefter er der indtil mange huller, og protokollen er diverse løsark (i ringbind) indtil 1988, da den daværende bestyrelse besluttede at investere 175 kroner i en rigtig protokol.

Fra årene med en rigtig protokol er også arkiveret diverse papirer, som vidner om varierende aktiviteter i klubben. Tilbage først i 50erne var klubben stærkt engageret i blandt andet rundskuer, og i 1959 forsøgte man sig med tre dages "Suset fra Vesterhavet". Det blev til suk fra Ho bugt, og de daværende medlemmer måtte kautionere for et lån på 20.000 kroner i Varde Bank (solidarisk ansvar indtil 2.000), fordi man ikke havde sikret sig tilstrækkeligt over for en vis hr. Ib Conradi.

Senere chefredaktør på Lolland-Falsters Folketidende, Palle Brandt, var klubbens førstemand i "Suset fra Vesterhavet", og det følgende suk fra Ho Bugt belastede i den grad forholdet mellem ham og daværende chefredaktør Knud Ree, at Palle Brandt trak sig som formand og ret hurtigt derefter forlod Esbjerg. Diverse rygter på Vestkysten dengang ville ellers vide, at han var udset til at være en af datidens kommende chefer i bladhuset.

Palle Brandt efterfulgtes som formand af Bent Elm-Larsen, som i 1963 kunne have den glæde at kunne meddele medlemmerne/kautionisterne, at lånet på 20.000 kroner var fuldt indfriet og "Deres kautionsforpligtelse dermed ophørt". Sagen omkring Ib Conradis gæld på knap 3.000 kroner verserede dog frem til 1967, da hans advokat trådte ud af sagen og sluttelig sendte Esbjerg Journalistklub 100 kroner. Dermed var hans gæld til klubben ikke ude af verden, men tilsyneladende opgav klubben at få flere penge hjem.

Når klubben kom forholdsvis smertefrit over den sag, skyldtes det ikke mindst et nært samarbejde med Esbjerg Motor Sport og den daværende formand, købmand Jørgen Holm. Klubben var i en årrække pressesekretær for EMS - dvs. klubben udliciterede pr-arbejdet til et par medlemmer, og først i 70erne kom klubben ud af sine forpligtelser og levede flot på differencen mellem betalingen fra EMS og honoraret til de to (skiftende) pr-sekretærer. I 1972 opstod der nogle kontroverser mellem journalistklubben og EMS. Vestkysten blev også indviklet i spillet, og i konsekvens af sagen gik Kjeld Ravn som formand og Kr. Byrgesen som kasserer. De havde ønsket anført i protokollen, at de havde indtaget sær-standpunkter under debatten, men det blev afvist af generalforsamlingen.

Kammeratskabet og livet blandt Esbjergs journalister fra sidst i 40erne til 1975 er skildret i diverse "mindebuketter" i jubilæumsfestskriftet fra 1975. Mindebuketterne er bundet af fhv. chefredaktør Åge Nielsen, Karl-Bjarna Provst, afdøde redaktør A. Lau, Ribe, J. Gantzel Lauridsen, Søren Alkjærsig, Ulf Gudmundsen og afdøde Torben Jensen.

I nogle år efter 1975 var Esbjerg Journalistklub medarrangør af byfesten "Havfriske dage". Et varierende antal medlemmer tog aktivt del i arrangementerne, og klubbens andel i festoverskud blev ligeligt fordelt mellem udlodning til diverse trængende foreninger i Esbjerg og aktiviteter inden for Esbjerg Journalistklub. Da "Havfriske dage" udviklede sig i en retning, journalisterne ikke kunne leve/arbejde med, trak Esbjerg Journalistklub sig ud først i 80erne.
Siden har klubben koncentreret sig om at samle medlemmerne til faglige og selskabelige arrangementer.

Palle Brandt og Kjeld Ravns nedlæggelse af formandshvervet i henholdsvis 60 og 72 er ikke det eneste uventede skift. I november 79 gik Arne Jakobsen efter et år på posten - i erkendelse af, at der var sket for lidt (intet) i hans regeringstid. I foråret 83 gik Kristian Byrgesen efter en bitter strid om, hvem der skulle betale vin for godt 1.200 kroner, som var blevet stjålet fra den daværende kasserer, som opbevarede de liflige sager i et uaflåst rum efter en fest på Stengårdsvej. Kassereren gik efter et medlemsmøde og en ekstraordinær generalforsamling med til at betale i fire rater, men forinden var der røget så mange finker af panden, at Kr. Byrgesen lukkede døren temmelig håndfast bag sig - og lod gå tre-fire år, før han trådte ind i klubben igen.

Foranstående er skrevet sammen fra protokoller og foreningspapirer, som er samlet i 1987 og 1988 med stor hjælp fra J. Gantzel Lauridsen.

Tilbage til indhold