Generalforsamling - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

Generalforsamling

Referater > 2019
Esbjerg Journalistklub
Generalforsamling lørdag 26. januar 2019
Til generalforsamlingen var 9 stemmeberettigede deltagere tilstede.
I årets løb er klubbens tidligere webmaster Jens Vestergaard afgået ved døden. På initiativ af formand Bo Bechsgaard mindedes generalforsamlingen ham med et øjebliks stilhed.
1.       Dirigent: Frede Madsen blev valgt. Referent: Anne Hedegaard blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.
2.       Formandens beretning: Bo Bechsgaard konstaterede, at 2018 var et år, hvor medlemmer og bestyrelse lige skulle have frekvensen på normalt niveau igen efter et travlt jubilæumsår. Der har derfor været lidt færre arrangementer – og ved sidste vinterfest ramte vi smertegrænsen med 20 tilmeldte – og tre afbud på dagen. God fest, men færre skal der ikke være.
Formanden orienterede om, at klubbens hjemmeside har været ramt af en teknisk udfordring, som Lars Stokbro og Benny Baagø heldigvis har lovet at hjælpe videre med. Foreløbig betjener vi os af klubbens Facebookside.
Under debatten undrede flere sig over, at der kun var ti medlemmer, der deltog i hjemme-hos-besøget hos regionsrådsformand Stephanie Lose og byrådsmedlem Jakob Lose. Debatten viste dog, at der fortsat er fuld opbakning til konceptet besøg hos Store Esbjergensere. Bo har allerede tilsagn fra havnedirektør Ole Ingrisch.
Christina Simonia Straarup foreslog at opfordre klubbens medlemmer til at bidrage med ideer til arrangementer. Det er hermed gjort; forslag kan sendes til klubbens formand, Bo Bechsgaard. I denne forbindelse blev allerede nævnt ideer som: besøg på Fiskerimuseet hos den nye direktør; fredags- eller julebartræf med mulighed for fagligt netværkeri; besøg hos EfB; måske interne konkurrencer af forskellig faglig art. Flere talte for arrangementer ind imellem, hvor der også er invitation til medlemmers påhæng/bedre halvdele.
Formandens beretning blev godkendt med applaus.
3.       Regnskab for 2018: Kasserer Lars Stokbro fremlagde regnskabet, som viser en anelse overskud på 560 kroner.  Der er fortsat 11.370 ubrugte kroner tilbage af de eksterne fondsmidler, som hviler i klubbens kasse - øremærkede til formål, der falder indenfor rammen af dét, de er givet til. Frede Madsen oplæste i sin rolle af revisor revisionsberetningerne, og det grundigt – atter - kommenterede og reviderede regnskab blev godkendt med applaus.
4.       Ingen indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
5.       Valg: Formand Bo Bechsgaard genvalgt med bifald for to år. Bestyrelsesmedlem Anne Hedegaard genvalgt for to år.
Suppleanter: Benny Baagø og Christina Simonia Straarup valgt for et år.
6.       Revisor: Karen Sloth og Frede Madsen genvalgt. Revisorsuppleant: Benny Baagø genvalgt.
7.       Kontingent: Bestyrelsen forslog uændret 325 kr. årligt. Vedtaget.
8.       Beretning og regnskab for Esbjerg Journalistklubs Fond: Formand Erik Haldan fremlagde regnskabet. Likvid bankbeholdning udgør 7.300 kroner. Værdipapirer udgør fortsat ca. 52.000 kroner. Frede Madsen oplæste revisionsberetning og advokerede for, at fondsformand og bestyrelsesformand undersøger, om der med banken kan laves aftale, så det ikke er nødvendigt med begges fremmøde for at hæve små beløb.  Sættes i værk af fondsformand Erik Haldan. Regnskab og beretning modtaget med applaus.
9.       Valg til Esbjerg Journalistklubs Fondsbestyrelse: Birthe Gaj Nielsen genvalgt for to år.  I bestyrelsen sidder desuden formand Erik Haldan. Klubbens formand er født medlem.
Fondens formål og historie blev kort drøftet. Frede Madsen opridsede oprindelsen i 1992 i forbindelse med klubbens 75 års jubilæum; klubben havde tidligere haft jævnlige likvide udfordringer, og Frede Madsen opfordrede til at have dette for øje og ikke opløse eller opbruge fonden.
10.   Evt.: Fondsformand Erik Haldan opfordrede til at invitere fondsbestyrelsen til et bestyrelsesmøde i klubben, så man kan drøfte fondens formål og kriterier for uddeling af klubbens pris.
Klubbens formand forlod her kortvarigt mødet vistnok for at hente drikkevarer til mødet.
Yvonn Tittel erindrede om, at det før har været drøftet, om klubben skulle arrangere endnu en ”Vild med ord”-aften som ved jubilæet.
Formanden var her vendt tilbage og uddybede, at det havde været på tale at lave et sæt ”Vild med ord” arrangementer henover en nærmere defineret årrække, og at Tobakken var interesseret i at lægge lokaler til. De 11.000 reserverede kroner på klubbens konto er også i princippet til noget i den stil.
Erik Haldan erklærede sig enig i, at vi bør holde på fondskapitalen af likviditets- og sikkerhedsgrunde, men muligvis genoplive prisuddeling i en måske fornyet form.
Kristina Simonia Straarup spurgte, om fondsmidlerne ville kunne søges til udgivelser.
Videre drøftelser om fondsmidlerne henvistes til omtalte møde mellem fondsbestyrelse og klubbestyrelse; så der kan foreligge et egentligt forslag til næste generalforsamling.
11.   Næste generalforsamling og vinterfest bliver lørdag 25. januar 2020
 
Referent: Anne Hedegaard
Tilbage til indhold