Referat - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

Referat

Referater > 2015 > Generalforsamling
Referat fra generalforsamling i Esbjerg Journalistklub
Lørdag den 24. januar 2015


15 deltog i generalforsamlingen, hvilket formand Bo Bechsgaard noterede er rekord i hans formandstid, der strækker sig over fire år, og som på generalforsamlingen blev kvitteret med et genvalg.

Historisk var det også, at ingen af de fremmødte havde kommentarer til formandsberetningen, hvilket dirigent Frede Madsen mente skyldtes de tal, kassererens efterfølgende regnskab viste: Nemlig et samlet underskud på 2417 kroner, i høj grad forårsaget af en udgift på 5.663 kroner til medlemsmøder, hvilket også var historisk højt.

Punkt 3, regnskabet: Medlemsmøderne i det forgangne år har til gengæld været godt besøgt, som formanden var inde på i sin beretning, og alene arrangeret ”bogforum”, med JydskeVestkystens sportsjournalist Ole Bruun og DRs Thomas Vestergaard stod for næsten halvdelen af udgifterne, i form af blandt andet kørepenge til kulturjournalisten fra København, der stillede indlevede spørgsmål til Ole Bruuns bog, ”Spillet om spilleren”.

‑ Udgifter til medlemsmøder på 5.663 kroner kan synes skidt, men er faktisk godt, for det er hele klubbbens berettigelse, at den afholder gode arrangementer, slog dirigent Frede Madsen fast.

Dermed er klubbens egenkapital nu på 26.137 kroner, mod 28.554 kroner ved årets begyndelse.

Birthe Gaj forsøgte at antyde, at der var tale om et kup, siden formanden ikke havde nævnt underskuddet i sin beretning, en betragtning dirigent Frede Madsen forsøgte at underbyge, men formanden slog fast, at der tidligere er stemt om, hvorvidt kasserens beretning skal slås sammen med formandsberetningen – og det blev et nej.

Som Peter Møller sagde, så har klubben hidtil haft en urimelig høj egenkapital i årevis.

Og kasserer Lars Stokbro henviste til, at klubben har et forestående 100-års jubilæum i 2017, hvor de sidste penge måske kan finde ben at gå på.

Æresrevisor Kjeld Ravn, havde samme indgangsvinkel til underskuddet som dirigenten: Det er et sundhedstegn, som giver anledning til ros for usædvanligt mange medlemsmøder.

Punkt 4, eventuelt indkomne forslag: Ingen

Punkt 5, 100 års jubilæum: Jubilæet i 2017 var til diskussion som et punkt for sig, og ikke ulig de tidligere år trak det igen en del debat.

Bestyrelsen havde lagt fuldstændigt åbent ud, at tidligere snak om bogudgivelse er lagt i graven, for klubben kan ikke lægge navn til en amatørudgivelse, og har ikke råd til en professionel.

Frede Madsen mener, klubben skal overveje en udstilling, måske i Rådhusets forhal, i samarbejde med Byhistorisk Arkiv, og med en tilhørende reception.

Bo Bechsgaard mindede om skrøbelige erfaringer med seneste forsøg på samarbejde med Byhistorisk Arkiv, ved 75-års jubilæet, hvor det alt for sent gik op for klubben, at arkivet ikke kunne leve op til sin aftale.

Peter Møller, der dengang stod for journalistklubbens del af anstrengelserne har ikke glemt sin store fortrydelse dengang, men mener dog, at tiden må læge nogle sår, og samtidig kan man ikke forklejne arkivets faglige kapacitet. Hvis altså bare journalistklubben nedsætter en stærk styregruppe, til at holde processen i ørerne denne gang.

Birthe Gaj syntes det vigtigste er, at finde ældre klubmedlemmer og andre, der kan fortælle om livet i pressen i tidligere tider. 

- Var det ikke værd at lave et dokument kun til os selv, ikke ment som noget udadtil. Men så de mange historier, vi har hørt og som vi fortæller hinanden, ikke går tabt. Det mener jeg er værd at overveje, sagde hun.

Lene Memborg mente, at klubben også skal henvende sig almindelige mennesker i forbindelse med sin 100-års fejring, og Peter Møller foreslog, at nogen til en start tog hånd om at få ført klubbens historie ajour på hjemmesiden, hvor den er ført op til 1980, og nix weiter.

Anne Hedegaard anførte, at skal der laves noget som helst om journalistklubbens 100 år, så skal det også includere pressens historie i de 100 år, og Kurt Henriksen mente stadig, man skal prøve at få økonomi til en form for en udgivelse. Især hvis man klart melder ud, at det ikke er noget, man har tænkt at tjene penge på, så vil han mene, det vil blive lettere at søge penge til projektet i fonde og lignende.

- Men det kræver nogen, der kan bruge tid på det, og jeg har ikke selv tid, sagde han.

Æresrevisor Kjeld Ravn mener, klubbens medlemmer sætter sig selv for højt. Klubben er en selskabelig forening, og skal det være, så er det pressens historie, der har betydning.

- Det er bestyrelsens ansvar, at der bliver sat noget i gang. Jeg vil foreslå, at den på sit førstkommende møde beslutter et kommisorium sagde Peter Møller.

Frede Madsen understregede, at det nærmest må betragtes som en borgerpligt, hvis man blev bedt om at indgå i arbejdet. Og han tror i øvrigt, det vil være muligt at finde folk, der kan og vil.

- Men bestyrelsen skal nedsætte og udpege og lægge kommisoriets rammer, og den skal lave et kommisorium. Og det skal være en forårsforeteelse, så arbejdet kan komme i gang, sagde han.

Punkt 6, valg: formand Bo Bechsgaard og næstformand Anne Hedegaard Haldan var på valg, og begge blev enstemmigt genvalgt.

Punkt 7: Æresrevisionens beretning for journalistklubbens fond, viste et årsresultat på 1.139 kroner, og en beholdning i værdipapirer på 55.400 kroner og 21.477 kroner i kontanter.

Punkt 8: Fuldt genvalg til revisorerne Karen Sloth og Tonny Rask.

Esbjerg Journalistklubs Fond

Punkt 9: Formanden for Journalistklubbens Fond, Erik Haldan, havde foreslået en tilføjelse til kriterierne for uddeling af journalistklubbens pris, så den også kan tilfalde egne medlemmer eller folk i branchen, der har gjort sig bemærket ved journalistik. Men forslaget blev stemt ned, med otte stemmer imod, fire for og tre blanke.

Herefter blev det drøftet, hvorvidt fondens aktiver kan bruges på 100 års jubilæet. Der blev stillet forslag om vedtægtsændring om at de samlede aktiver på 76.877 kroner kan bruges/og om at kontantbeholdningen på 21.477 kroner kan bruges. Det sidste, og mindst vidtgående forslag, blev vedtaget.

Til fondsbestyrelsen var Kjeld Ravn på valg, og blev enstemmig valgt.

Til slut var der yderligere debat med ideer til markering af klubbens 100 års jubilæum. Anne Hedegaard gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen under punkt fem havde vedtaget, at bestyrelsen har mandat til at underkende eventuelle ideer.

Dét, der stod tilbage, var enighed om, at jubilæet skal markeres under en eller anden form. Og at medlemmer med gode ideer, om de deltog i generalforsamlingen eller ej, kan sende en mail til formanden med deres ide, og med et bud på, hvorvidt de selv vil deltage i arbejdet.Tilbage til indhold